Jøkulhlaup
Home


Et jøkulhlaup er en plutselig tapping av vann fra en bre. På fagspråket brukes også ofte forkortelsen GLOF som står for ”Glacier Lake Outburst Flood”. Vannet som tappes kan være en bredemt sjø, en sjø foran breen som demmes av en morenerygg eller vann som lagres på, i eller under breen. Uttrykket jøkulhlaup kommer fra Island (fra de islandske ordene jøkull = bre, hlaup = flom). Denne applikasjonen gir oversikt over registrerte jøkulhlaup/GLOF fra breer i Norge. Klikk på en bre i venstre meny for å se mer informasjon om de registrerte hendelsene for hver bre.


Rundvassbreen fra Blåmannsisen kalver i Øvre Messingmalmvatn. Flere jøkulhlaup har skjedd ved denne breen. Foto: Hans Martin Hjemaas, september 2005.

Datakilder
Kildene til dataene i denne tjenesten er NVEs databaser hvor informasjon om registrerte GLOF-hendelser er lagret. Kilder er litteratur, rapporter, media og observasjoner. En oversikt over hendelser før 1950 er gitt av Liestøl (1956). I databasen ’GLACIORISK’ ble hendelser inntil 2003 registrert. I en rapport fra NVE oppsummeres registrerte jøkulhlaup (GLOF), isras og ulykker fra norske breer tom 2014 (Jackson and Ragulina, 2014). NVEs rapportserie 'Glaciological investigations in Norway’ gir årlig beskrivelse av hendelsene.


Last ned data: Save   Åpen data i Excel: Excel


Referanser og kilder
NVEs internettsider: http://www.nve.no/bre
https://www.nve.no/hydrologi/bre/jokulhlaup-glof/
https://www.nve.no/hydrologi/bre/glasiologiske-undersokelser-i-norge-glaciological-investigations-in-norway/
GLACIORISK: Glaciorisk – European project. Survey and prevention of extreme glaciological hazards in European mountainous regions.
http://www.nimbus.it/glaciorisk/gridabasemainmenu.asp
Jackson, M. and G. Ragulina. 2014. Inventory of glacier-related hazardous events in Norway. NVE Rapport 83-2014.
Liestøl, O. 1956. Glacier dammed lakes in Norway. Norsk geografisk tidsskrift, Bind 15, Oslo, s. 122-149.